Kiurasao, 5 centai 1943m E

2,20 €

Kiurasao, SIDABRINIS 1/10 guldeno 1944m E

3,50 €

Kiurasao, SIDABRINIS 1/10 guldeno 1947m E

5,00 €