Klaipėda (Memel) MiNr IV-I MLH*

10,00 €

Klaipėda (Memel) MiNr III-II MLH*

10,00 €

Klaipėda (Memel) MiNr III-I MLH*

10,00 €

Klaipėda (Memel), MiNr 183 MH*

2,00 €

Klaipėda (Memel), pilna serija MiNr 135-140 MH*

9,00 €

Klaipėda (Memel), pilna serija, MiNr 14-17 MH*

2,00 €

JAV, 25 centai 2015m-P

0,65 €

JAV, 25 centai 2017m-P

0,65 €

JAV, 25 centai 2016m-P

0,70 €

JAV, 25 centai 2018m-P

0,60 €

JAV, 25 centai 2019m-P

0,60 €

JAV, 5 centai 1996m-P

0,15 €

JAV, 10 centų 1981m-P

0,25 €

JAV, 10 centų 1983m-P

0,20 €

JAV, 10 centų 1990m-P

0,10 €

JAV, 10 centų 1994m-P

0,20 €

JAV, 10 centų 1997m-P

0,20 €

JAV, 10 centų 2002m-P

0,20 €

Puslapiai